Název školy: Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18

Adresa: 796 01 Prostějov, Palackého 18

Identifikační číslo: 47 922 117

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k němu.

Ředitelka školy: Ing. Eva Lošťáková, MBA

Telefon: 582 345 260

Web: www.oapv.cz

E-mail: podatelna@oapv.cz

Studijní obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie (od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem). Úspěšným ukončením vzdělávacího programu získá absolvent střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Kapacita:  270 žáků

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zřizovací listina: č. j. 1608/2001 příspěvkové organizace Olomouckého kraje, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 č. j. 5692/2001 ze dne 21. 12. 2001, dodatkem č. 2 č. j. č. j. 204/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatkem č. 3 č. j. KUOK/23176/05/OŠMT/572 ze dne 24. 6. 2005 a dodatkem č. 4 č. j. KUOK 93923/2009 ze dne 25. 9. 2009

Zápis do školského rejstříku: 1. leden 2005 Školská rada byla zřízena s účinností od 1. ledna 2006.

Zřizovací listinou č. j. KUOK/35442/05/903 po schválení Radou Olomouckého kraje dne 8. 12. 2005.

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při škole působí sdružení rodičů, je zaregistrováno u Ministerstva vnitra pod č. j. VSI-1(35640)98-R s názvem Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie v Prostějově, z.s. jako samostatná organizace (právní subjekt).