VÝZVA 2023

KA121 – Projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy – Výzva 2023

Projektové období: 1.6.2023 – 31.8.2024

Základní informace

 • Škola získala v rámci akreditace grant ve výši 82 861 euro na uspořádání mobilit pro žáky a učitele školy.
 • V rámci projektu proběhnou 4 aktivity – krátkodobé stáže žáků, dlouhodobé stáže žáků, vzdělávací kurz pro učitele a stínování.
 • Na krátkodobé stáže vyšleme 16 žáků obchodní akademie. Stáže budou trvat 4 týdny a uskuteční se v Irsku,  Španělsku a na Maltě. Společně s žáky se stáží zúčastní i 4 doprovodní učitelé.
 • Dlouhodobé stáže proběhnou v aktivitě ErasmusPro v Irsku. Budou trvat 3 měsíce a zúčastní se jich 2 žáci obchodní akademie.
 • Na vzdělávací kurz vyšleme 2 učitele obchodní akademie. Kurz bude v délce 1 týdne.
 • Na stínování vyšleme 1 učitele obchodní akademie. Kurz bude v délce 1 týdne.
 • Všechny žákovské stáže se uskuteční v rámci povinné školní praxe žáků.
 • Zvláštní pozornost budeme v projektu věnovat podpoře účasti žáků s omezenými příležitostmi (osobní i finanční podpora). V rámci projektu vyšleme na stáž alespoň 4 žáky s omezenými příležitostmi.

Cíle projektu

Projekt probíhá v rámci akreditace školy v programu Erasmus+ . Má přispět k naplňování těchto cílů:

 • Zvyšování úrovně znalosti cizích jazyků učitelů
 • Získání nových podnětů pro výuku ekonomických předmětů, anglického a španělského jazyka
 • Získání praktických pracovních zkušeností v oblasti administrativy a retailingu
 • Zlepšení žáků v angličtině, resp. španělštině v oblasti odborného jazyka, komunikačních dovedností a efektivního používání cizího jazyka v osobním i pracovním životě

Standardy kvality

Projekt bude realizován v souladu se Standardy kvality programu Erasmus a bude se zaměřovat na plnění základních principů programu zaměřených na:

 • inkluzi,
 • environmentální udržitelnost a zodpovědnost,
 • digitální vzdělávání,
 • aktivní účast v síti organizací v programu Erasmus.

Náplň projektu

Naším záměrem je vyslat žáky na stáže do podniků, firem a neziskových organizací v Irsku, Španělsku a na Maltě, kde budou získávat odbornou praxi pod odborným vedením místního experta Účastníci budou působit v oblasti administrativy, obchodu, služeb, účetnictví, daní, marketingu a cestovního ruchu, a to ve veřejném i soukromém sektoru. Během stáže se budou účastníci seznamovat s pracovními postupy, chodem přijímající organizace a získávat odborné znalosti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Začlení se do pracovního kolektivu, budou spolupracovat s lidmi jiných národností a kultur a komunikovat s nimi v angličtině, resp. španělštině. Všechny stáže budou probíhat v souladu s Principy pro kvalitní výsledky mobilit.

Praxe bude v rozsahu 6-8 hodin denně, 5 dní v týdnu.  Víkendy budou volné a bude na ně zajištěn kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi.

Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v celé EU. Europass usnadní účastníkům stáží získání pracovního místa.  Na některých VŠ po předložení Europassu odpouští zájemcům o studium přijímací zkoušky z cizího jazyka.

Doprava na stáž bude zajištěna letecky. Ubytování účastníků bude zajištěno v hostitelských rodinách s polopenzí.

Na počátku pobytu žáků na stáži bude v zahraničí přítomný doprovodný učitel. Doprovodný učitel také přijede na závěr stáže a zajistí bezpečný návrat účastníků domů. Péči o účastníky bude po celou dobu stáže poskytovat též místní tutor z partnerské organizace.

Před odjezdem na stáž absolvují účastníci několikaměsíční přípravný kurz. Příprava bude zahrnovat jazykový kurz vč. online kurzu OLS, pracovní, organizační a kulturní přípravu. Účastníci budou pracovat na zlepšení angličtiny/španělštiny, seznámí se s cílovou zemí a s průběhem a organizací praxe.

Stáže jsou hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci mají zdarma zajištěné přípravné kurzy a zaplacenou dopravu na stáž, ubytování a stravu. Dále obdrží kapesné na pobyt, ze kterého si budou moci hradit další stravu, místní dopravu během stáže a jiné pobytové výdaje.

Informace k přípravným kurzům – Výzva 2023 – prodloužený projekt

Výběr účastníků stáží Erasmus+ – Výzva 2023 – prodloužený projekt

Další informace o projektech najdete zde: Základní informace o projektu Erasmus+

Zkušenosti žáků ze stáží si můžete přečíst v následujících odkazech:

Fotogalerie:

Krátkodobé stáže Erasmus + (1 měsíc):

Dlouhodobé stáže Erasmus Pro (3 měsíce):