Důležité informace

Základní informace o projektu Erasmus+

 

Obchodní akademie Prostějov se v roce 2019 zapojila do projektu ERASMUS+, konkrétně do projekt mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy. Projekt škole umožňuje pořádat zahraniční odborné stáže pro žáky školy. Žáci třetích ročníků jezdí na měsíční a tříměsíční stáže do Irska a Španělska. Stáže se uskutečňují v rámci povinné školní praxe žáků. Zvláštní pozornost je v projektu věnována podpoře účasti žáků s omezenými příležitostmi (osobní i finanční podpora).

Jak stáže standardně probíhají?

 • Stáže Erasmus+ trvají 4 týdny a probíhají v destinacích Irsko (Dublin/Sligo//Cork) a Španělsko (Málaga/Valencie/Alicante).
 • Stáže ErasmusPro trvají 3 měsíce a probíhají v Irsku.
 • Žáci mají praxi ve firmách.
 • Praxe je v rozsahu 6-8 hodin denně, víkendy jsou volné.
 • Ubytování je v hostitelských rodinách.
 • Stáže se uskutečňují v rámci povinné praxe žáků.
 • Na stáže žáky doprovází učitelé školy.
 • Veškeré výdaje (přípravné kurzy, doprava, ubytování, strava a kapesné) jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise.

Záměrem projektu je vysílat žáky na stáže do podniků, firem a neziskových organizací v Irsku a Španělsku, kde získají odbornou praxi pod odborným vedením místního experta. Účastníci působí v oblasti administrativy, obchodu, služeb, účetnictví, daní, marketingu a cestovního ruchu, a to ve veřejném i soukromém sektoru. Během stáže se účastníci seznamují s pracovními postupy, chodem přijímající organizace a získávají odborné znalosti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Začleňují se do pracovního kolektivu, spolupracují s lidmi jiných národností a kultur a komunikují s nimi v cílovém jazyce. Všechny stáže probíhají v souladu s Principy pro kvalitní výsledky mobilit.

Na konci stáže získávají účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v celé EU. Europass usnadňuje účastníkům stáží získání pracovního místa.

Na počátku pobytu žáků na stáži je v zahraničí přítomný doprovodný učitel. Doprovodný učitel také přijede vždy na závěr stáže a zajistí bezpečný návrat účastníků domů. Péči o účastníky po celou dobu stáže poskytuje též místní tutor z partnerské organizace.

Před odjezdem na stáž absolvují účastníci několikaměsíční přípravný kurz. Příprava zahrnuje jazykový kurz vč. online kurzu OLS, pracovní, organizační a kulturní přípravu. Účastníci pracují na zlepšení jazykových dovednosti, seznamují se s cílovou zemí a s průběhem a organizací praxe.

Výběr uchazečů probíhá ve dvou kolech. Výběrová kritéria jsou včas oznamována.

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci mají zaplacené přípravné kurzy, dopravu na stáž, ubytování a stravu. Dále mají kapesné na pobyt, ze kterého si hradí další stravu, místní dopravu během stáže a jiné pobytové výdaje.


Výběr účastníků stáží Erasmus+ výjezdy 2022/2023

1.      Výběr účastníků 4týdenních stáží

Vybírá se 14 účastníků (8 do Irska a 6 do Španělska) + alespoň 1 náhradník do každé destinace.

Ve škole proběhne prezentace projektu pro zájemce o stáž z 3. ročníků. Zájemci o stáž vyplní přihlášku na stáž vč. krátkého motivačního dopisu (viz samostatná příloha) a odevzdají ji koordinátorce projektu Mgr. Suchánkové do stanoveného termínu.

Výběr účastníků bude 2kolový:

1.      kolo výběru:

V 1. kole se vyberou žáci, kteří začnou navštěvovat prezenční přípravné kurzy na stáž. Vybere se alespoň o 2 zájemce více, než je počet účastníků.

Výběr zajistí 3členná výběrová komise ve složení třídní učitel, učitel cizího jazyka a učitel odborných předmětů.

Kritéria výběru v 1. kole:

 • osobnostní předpoklady (spolehlivost, serióznost, slušné vystupování) 0-5 bodů

(určí společně pedagogové, kteří žáka/ žákyni učí)

 • studijní průměr za předešlé pololetí 0-3 b.
 • doporučení učitele Aj/Šj 0-3 b.
 • reprezentace školy (soutěže, mimoškolní aktivity) 0-2 b.
 • účastník s omezenými příležitostmi 0-4 b.

Zájemci se seřadí dle bodového ohodnocení a vybere se stanovený počet účastníků. V případě rovnosti bodů více účastníků na posledním „postupovém místě“ a dalším místě rozhodnou o účasti či neúčasti zájemců doplňková kritéria:

 • přednost má uchazeč s omezenými příležitostmi
 • přednost má uchazeč, který se stáže dosud nezúčastnil
 • přednost má uchazeč z vyššího ročníku
 • pokud nerozhodnou výše uvedené body, rozhodne o účasti či neúčasti zájemce pedagogický sbor hlasováním.

Pozn.: Mezi vybranými účastníky musí být minimálně 3 s omezenými příležitostmi. Pokud nebude dostatečný počet uchazečů z 3. ročníku, kteří splňují kritéria, budou stáže nabídnuty druhým ročníkům.

2.      kolo výběru:

Ve 2. kole se rozdělí připravující se žáci na účastníky stáží a náhradníky. Kritériem bude aktivita žáků při přípravě. Prioritou bude udržet účast znevýhodněných žáků.

Kritéria výběru ve 2. kole:

 • posouzení kvality životopisů a motivačních dopisů (0-5 bodů), které budou účastníci zpracovávat v angličtině/španělštině za účelem zajištění praktikantského místa
 • výsledky v přípravném kurzu angličtiny (0-5 bodů).

Získané body se přičtou k bodům z 1. kola výběru a sestaví se konečné pořadí (nejhorší se stanou náhradníky, ostatní účastníky stáží).

2.      Výběr účastníků 3měsíčních stáží ErasmusPro

Vybírají se 2 účastníci stáží do Irska + alespoň 1 náhradník.

Výběrové řízení bude probíhat společně s výběrem pro krátkodobé stáže a bude se na něm podílet stejná výběrová komise. Podmínkou pro zařazení do výběru bude samostatnost žáka a jeho schopnost absolvovat většinu stáže bez doprovodné osoby. K účasti v dlouhodobé stáži se mohou přihlásit i studenti, kteří absolvovali krátkodobou stáž. Platí pro ně stejná pravidla jako pro studenty, kteří stáž dosud neabsolvovali.

Kritéria výběru v 1. kole:

V 1. kole se vybere alespoň o 1 účastníka přípravy více, než kolik jich na stáž vycestuje.

Kritéria výběru v 1. i 2. kole jsou stejná jako u krátkodobých stáží (viz výše)

 Kritéria výběru v 2. kole:

Ve 2. kole se vyberou 2 účastníci aktivity ErasmusPro. Ostatní budou náhradníci a zároveň budou zařazeni do druhého kola výběru pro krátkodobé stáže (pokud o krátkodobou stáž mají zájem).

 • posouzení kvality životopisů a motivačních dopisů (0-5 bodů), které budou účastníci zpracovávat v angličtině za účelem zajištění praktikantského místa
 • výsledky v přípravném kurzu angličtiny (0-5 bodů)
 • odpovědnost a samostatnost 0-10 bodů (pedagogové, kteří žáka/ žákyni učí)

3.      Realizace stáží navíc – výběrová kritéria

V případě, že v projektu zbydou finanční prostředky a bude možné realizovat stáže navíc, bude na tyto stáže vyhlášeno nové výběrové řízení. V takovém případě platí stejná výběrová kritéria jako pro krátkodobé stáže s tím rozdílem, že mají v každém případě přednost studenti, kteří se stáže dosud nezúčastnili, a to bez ohledu na ročník. Tyto stáže mohou tedy být v případně nedostatku zájemců, kteří splňují kritéria, nabídnuty také studentům 2. ročníku. Studenti se navíc zúčastní motivačního pohovoru v anglickém jazyce (0 – 4 body).


Informace k přípravným kurzům Erasmus+

Účastníci projdou před odjezdem kurzem přípravy na stáž. Celkový rozsah kurzu bude 22 vyučovacích hodin + samostudium v OLS. Kurz se zahájí počátkem roku 2022. Příprava proběhne mimo vyučování a zajistí ji učitelé angličtiny/španělštiny a koordinátoři projektu.

Jazykový kurz

Kurz bude mít 2 části – klasický kurz ve škole a on-line kurz v rámci OLS.

Školní kurz bude v rozsahu 15 hodin a proběhne dle rozvrhových možností buď 1x týdně nebo ve vícehodinových blocích.  Zaměří se zejména na rozšíření odborné i běžné slovní zásoby a konverzaci. Důraz se bude klást na témata spojená s prací v kanceláři (kancelář, obsluha kancelářské techniky, práce na PC, internet, telefonování a písemný styk, obchod, podnikání, jednání se zákazníkem apod.) a cestovním ruchu. Dále se budou nacvičovat po jazykové stránce konkrétní situace, ve kterých se účastníci během stáže ocitnou (letiště, cesta vlakem, autobusem, orientace ve městě, konverzace v rodině apod.). Hlavním cílem je, aby se účastníci „rozmluvili“ a aby neměli na počátku stáže výraznější problémy s jazykem.

On-line kurz OLS

Kurz proběhne formou samostudia účastníků. Na počátku kurzu projdou účastníci testem hodnocení jazykových dovedností a poté budou v kurzu individuálně pracovat. Účastníci se budou věnovat samostudiu 1-2 vyučovací hodiny týdně. Aktivitu účastníků v kurzu bude sledovat kontaktní osoba pro OLS.

 

Kulturní příprava

Kurz se zaměří na seznámení účastníků s reáliemi cílové země (Irsko, Španělsko, Německo) a připraví je na pobyt. Účastníci se seznámí s místní kulturou a zvyky, získají informace o místě pobytu a o zajímavých místech v okolí, které budou moci během pobytu navštívit.  Během kurzu si účastníci (s podporou lektora) připraví plán kulturního programu na dny volna. Součástí přípravy bude i připomenutí důležitých informací o ČR, naší kultuře, významných událostech a osobnostech, aby účastníci mohli dobře reprezentovat ČR v zahraničí (příprava na mezikulturní komunikaci). Kulturní příprava bude v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Pracovní příprava

Pracovní příprava pomůže účastníkům se vstupem na praktikantská místa a se zvládnutím jejich odborné praxe v zahraničí. Bude v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Organizační příprava

Organizační příprava seznámí účastníky s praktickými záležitostmi stáže (vypracování Europass – životopisu a motivačního dopisu v AJ/ŠJ, informace o dopravě na stáž, ubytování, stravování, pojištění a administrativních a smluvních záležitostí stáží. Rozsah přípravy jsou 3 vyučovací hodiny. Navíc se účastníci budou setkávat s koordinátory a doprovodnou osobou ke krátkým schůzkám ohledně aktuálních organizačních záležitostí. V rámci organizační přípravy dojde i na informování rodičů účastníků o stážích.