Důležité informace

Základní informace o projektu Erasmus+ Výzva 2019

Obchodní akademie Prostějov získala v roce 2019 grant ve výši 157 236 EUR rámci projektu ERASMUS+ KA102 – Projekt mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy. Projekt škole umožňuje uspořádat zahraniční odborné stáže pro žáky školy.

Projekt byl kvůli covidu několikrát odložen. Nicméně v roce 2021 se projektu zatím zúčastnilo 20 žáků 4. ročníku (Málaga a Valencie) a 8 žáků 3. ročníků (Dublin). V letošním školním roce (2021-22) se projektu ještě zúčastní 8 žáků (Sligo), 4 žáci (Málaga/Valencie/Alicante) a 2 žáci v tříměsíční stáži ErasmusPro (Dublin). Destinace se mohou měnit v závislosti na epidemické situaci.

Jak stáže standardně probíhají?

 • Stáže Erasmus+ trvají 4 týdny a probíhají v destinacích Irsko (Dublin a Sligo) a Španělsko (Málaga).
 • Stáže ErasmusPro trvají 3 měsíce a probíhají v Irsku (Dublin).
 • Žáci v zahraničí působí ve firmách v oblasti administrativy, obchodu, služeb, ekonomiky, účetnictví apod.
 • Praxe je v rozsahu 6-8 hodin denně, víkendy jsou volné.
 • Ubytování v Irsku je v hostitelských rodinách, ve Španělsku ve studentské rezidenci.
 • Stáže se uskutečňují v rámci povinné praxe žáků.
 • Na stáže žáky doprovází učitelé školy.
 • Předpokládaný termín stáží je květen – srpen 2021 (v jednání).
 • Veškeré výdaje (přípravné kurzy, doprava, ubytování, strava a kapesné) jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise.

Výběr účastníků stáží Erasmus+

Projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy

Škola získala akreditaci na projekty Erasmus+  a ErasmusPro na dalších 6 let (projektové období 2022-2027)

Vždy v září, případně i v průběhu roku, proběhne ve škole prezentace projektu pro zájemce o stáž z 3. ročníků. Zájemci o stáž vyplní přihlášku na stáž vč. krátkého motivačního dopisu. Poté proběhne 1. kolo výběru účastníků. Výběr zajistí tříčlenná výběrová komise ve složení ředitelka školy, třídní učitel zájemce a angličtinář/španělštinář zájemce. Konečný výběr schválí pedagogická rada školy.

Každý rok odjíždí přibližně 30 studentů na měsíční a tříměsíční stáže do Irska, Španělska a nově i Německa.

Kritéria výběru v 1. kole:

 • osobnostní předpoklady (spolehlivost, serióznost, slušné vystupování) 0-5 bodů
 • motivace k účasti (motivační dopis) 0-4 body
 • studijní průměr (průměr za 2. pololetí předešlého školního roku) 0-4 body
 • známka z angličtiny za 2. pololetí předešlého školního roku 0-3 body
 • doporučení angličtináře 0-2 body
 • reprezentace školy (účast v soutěžích, mimoškolní aktivity) 0-2 body
 • účastník s omezenými příležitostmi 2 body (o udělení bodů rozhoduje třídní učitel na základě znalosti rodinného zázemí žáka).

Kritérium pro vyloučení zájemce: kázeňské opatření udělené v předešlém školním roce a neomluvená absence.

Maximálně lze získat 22 bodů. Zájemci se seřadí dle bodového ohodnocení a vybere se stanovený počet účastníků.

V případě rovnosti bodů více účastníků na posledním „postupovém místě“ a dalším místě rozhodnou o účasti či neúčasti zájemců doplňková kritéria:

 • přednost má uchazeč z vyššího ročníku
 • přednost má uchazeč s omezenými příležitostmi
 • pokud nerozhodne bod 2, rozhodne o účasti či neúčasti zájemce komise hlasováním.

Kritéria výběru ve 2. kole:

Konečný výběr účastníků proběhne v prosinci (případně později) na základě:

 • posouzení kvality životopisů a motivačních dopisů (0-4 body), které budou účastníci zpracovávat v angličtině za účelem zajištění praktikantského místa a
 • výsledků v přípravném kurzu angličtiny (0-4 body).

Získané body se přičtou k bodům z 1. kola výběru a sestaví se konečné pořadí (nejhorší se stanou náhradníky, ostatní účastníky stáží).


Informace k přípravným kurzům Erasmus+

Účastníci projdou před odjezdem kurzem přípravy na stáž. Celkový rozsah kurzu bude 22 vyučovacích hodin + samostudium v OLS. Kurz se zahájí počátkem roku 2022. Příprava proběhne mimo vyučování a zajistí ji učitelé angličtiny/španělštiny a koordinátoři projektu.

Jazykový kurz

Kurz bude mít 2 části – klasický kurz ve škole a on-line kurz v rámci OLS.

Školní kurz bude v rozsahu 15 hodin a proběhne dle rozvrhových možností buď 1x týdně nebo ve vícehodinových blocích.  Zaměří se zejména na rozšíření odborné i běžné slovní zásoby a konverzaci. Důraz se bude klást na témata spojená s prací v kanceláři (kancelář, obsluha kancelářské techniky, práce na PC, internet, telefonování a písemný styk, obchod, podnikání, jednání se zákazníkem apod.) a cestovním ruchu. Dále se budou nacvičovat po jazykové stránce konkrétní situace, ve kterých se účastníci během stáže ocitnou (letiště, cesta vlakem, autobusem, orientace ve městě, konverzace v rodině apod.). Hlavním cílem je, aby se účastníci „rozmluvili“ a aby neměli na počátku stáže výraznější problémy s jazykem.

On-line kurz OLS

Kurz proběhne formou samostudia účastníků. Na počátku kurzu projdou účastníci testem hodnocení jazykových dovedností a poté budou v kurzu individuálně pracovat. Účastníci se budou věnovat samostudiu 1-2 vyučovací hodiny týdně. Aktivitu účastníků v kurzu bude sledovat kontaktní osoba pro OLS.

 

Kulturní příprava

Kurz se zaměří na seznámení účastníků s reáliemi cílové země (Irsko, Španělsko, Německo) a připraví je na pobyt. Účastníci se seznámí s místní kulturou a zvyky, získají informace o místě pobytu a o zajímavých místech v okolí, které budou moci během pobytu navštívit.  Během kurzu si účastníci (s podporou lektora) připraví plán kulturního programu na dny volna. Součástí přípravy bude i připomenutí důležitých informací o ČR, naší kultuře, významných událostech a osobnostech, aby účastníci mohli dobře reprezentovat ČR v zahraničí (příprava na mezikulturní komunikaci). Kulturní příprava bude v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Pracovní příprava

Pracovní příprava pomůže účastníkům se vstupem na praktikantská místa a se zvládnutím jejich odborné praxe v zahraničí. Bude v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Organizační příprava

Organizační příprava seznámí účastníky s praktickými záležitostmi stáže (vypracování Europass – životopisu a motivačního dopisu v AJ/ŠJ, informace o dopravě na stáž, ubytování, stravování, pojištění a administrativních a smluvních záležitostí stáží. Rozsah přípravy jsou 3 vyučovací hodiny. Navíc se účastníci budou setkávat s koordinátory a doprovodnou osobou ke krátkým schůzkám ohledně aktuálních organizačních záležitostí. V rámci organizační přípravy dojde i na informování rodičů účastníků o stážích.