Vážení studenti, rodiče a pedagogové, 

působím na naší škole jako metodik prevence a vyučuji také anglický jazyk a tělesnou výchovu. Cílem mé práce je kromě výuky také zajištění poradenských služeb s možností poskytnutí pomoci okamžitě a přímo ve škole. Jako školní metodik prevence pracuji se žáky, pedagogy i rodiči, vykonávám činnosti informační, konzultační, poradenské a metodické. Nejčastěji se jedná o poradenství v osobních, vztahových a rodinných problémech nebo v otázkách školní problematiky.  Při vykonávání své práce se řídím zákonnými normami a jsem vázána profesním etickým kodexem. Práce metodika prevence probíhá dle aktuálního Minimálního preventivního programu, který vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027, z Krajského plánu primární prevence rizikových projevů chování v Olomouckém kraji na léta 2019 – 2022, a aktuální strategie a metodiky v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.  V rámci své profesní kvalifikace se respektujícím přístupem snažím studentům předat poznatky nejen jazykové, ale také o důležitosti zachování zdraví, psychické a fyzické pohody.

Mgr. Hana Andrýsková


Co je mou prací?


Školní program primární prevence je zaměřen na předcházení následujícím negativním sociálním jevům:

 • Záškoláctví
 • Návykové látky- alkoholismus, kouření, drogová závislost
 • Školní šikanování, kyberšikana
 • Syndrom CAN, domácí násilí, týrání a zneužívání dětí, sexuální zneužívání dětí
 • Krizové situace spojené s násilím
 • Rasismus, xenofobie, homofobie, intolerance, antisemitismus, extremismus, vandalismus
 • Netolismus, gambling (patologické hráčství), virtuální drogy (počítače, televize, video, mobilní telefony)
 • Sebepoškozování
 • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
 • Rizika sekt, nových náboženských hnutí a dalších subkulturních hnutí
 • Kriminalita, delikvence
 • HIV/AIDS a další infekční nemoci související s rizikovým chováním a užíváním návykových látek
 • Rizikové chování v dopravě
 • Krádeže

Bližší podrobnosti můžete nalézt v kompletní znění aktuálního programu prevence.

Potřebujete poradit? Potkejme se!


Můžete za mnou dojít na pravidelné konzultační hodiny:

Pro žáky  i rodiče – po dohodě
(dále po dohodě v kterémkoliv termínu)

Jsem k dispozici také na emailové adrese: andryskova@oapv.cz  


Užitečné odkazy

Kontakty na odborníky a organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

PPP OK, pracoviště Prostějov, Vrchlického 5, Prostějov 796 01, tel. 582 345 139

Mgr Kristýna Kalabisová, tel. 582 345 139 ppp-kalabisova@volny.cz

Kontaktní centra

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Svatoplukova 29, Prostějov 777 916 288, 778 406 919   nzdm.pv@podaneruce.cz

P – centrum  Lafayettova 9, Olomouc, tel.: 585 221 983, 733 362 942

KAPPA-HELP,z.s. centrum sociální prevence, Kojetínská 11, Přerov, tel.: 773 821 003

Městská policie v Prostějově

prevence@mestopv.cz    582 402 261      773 545 432          156

Policie ČR v Prostějově

Oddělení tisku a prevenceÚjezd 12, 796 01 Prostějov, tel. 974 781 207, 725 277 969        por., Bc. Zuzana Slabá  zuzana.slaba2@pcr.cz

Odbor sociálních věcí, oddělení sociální prevence

Magistrát města Prostějova, Školní 4- vedoucí oddělení Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová, tel. 582 329 545, e-mail: pavlina.dockalova@prostejov.eu

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Prostějov

Statutární město Prostějov, tel.: 582 329 111, email na ved. odd.: Mgr. Jitka Všetičková Jitka.Vsetickova@prostejov.eu

Probační a mediační služba Prostějov

Floriána Nováka 3, Mgr. Gabriela Slavíková, tel 778 492 748

Poradna pro rodinu

Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov, tel.: 582 345 013, 731 447 456

Středisko sociální prevence Olomouc

Na vozovce 26, tel. 585 427 141, e-mail: ssp@ssp-ol.cz

Člověk v tísni, o.p.s.

Rostislavova 26, Prostějov Martina Tihlářová, 777 787 964

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče Olomouc – Svatý Kopeček,

Ústavní 97/9, tel. 585 385 106, 775 232 107, www.dduolomouc.cz

Ø  Linka bezpečí

je bezplatná, lze volat z pevné linky i mobilních telefonů kdykoliv, tel.: 116 111

Ø  Bílý kruh bezpečí tel.: 116 006 (linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí)

Ø  E-bezpečí: telefon: 420 777 146 808 (Mgr. Kamil Kopecký Ph.D.)
e-mail: info@e-bezpeci.cz online poradna: www.napisnam.cz