Vážení studenti, rodiče a pedagogové, 

působím na naší škole jako metodik prevence a vyučuji také anglický jazyk a tělesnou výchovu. Cílem mé práce je kromě výuky také zajištění poradenských služeb s možností poskytnutí pomoci okamžitě a přímo ve škole. Jako školní metodik prevence pracuji se žáky, pedagogy i rodiči, vykonávám činnosti informační, konzultační, poradenské a metodické. Nejčastěji se jedná o poradenství v osobních, vztahových a rodinných problémech nebo v otázkách školní problematiky.  Při vykonávání své práce se řídím zákonnými normami a jsem vázána profesním etickým kodexem. Práce metodika prevence probíhá dle aktuálního Minimálního preventivního programu, který vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027, z Krajského plánu primární prevence rizikových projevů chování v Olomouckém kraji na léta 2019 – 2022, a aktuální strategie a metodiky v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.  V rámci své profesní kvalifikace se respektujícím přístupem snažím studentům předat poznatky nejen jazykové, ale také o důležitosti zachování zdraví, psychické a fyzické pohody.

Mgr. Hana Andrýsková


Co je mou prací?


Školní program primární prevence je zaměřen na předcházení následujícím negativním sociálním jevům:

 • Záškoláctví
 • Návykové látky- alkoholismus, kouření, drogová závislost
 • Školní šikanování, kyberšikana
 • Syndrom CAN, domácí násilí, týrání a zneužívání dětí, sexuální zneužívání dětí
 • Krizové situace spojené s násilím
 • Rasismus, xenofobie, homofobie, intolerance, antisemitismus, extremismus, vandalismus
 • Netolismus, gambling (patologické hráčství), virtuální drogy (počítače, televize, video, mobilní telefony)
 • Sebepoškozování
 • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
 • Rizika sekt, nových náboženských hnutí a dalších subkulturních hnutí
 • Kriminalita, delikvence
 • HIV/AIDS a další infekční nemoci související s rizikovým chováním a užíváním návykových látek
 • Rizikové chování v dopravě
 • Krádeže

Bližší podrobnosti můžete nalézt v kompletní znění aktuálního programu prevence.

Potřebujete poradit? Potkejme se!


Můžete za mnou dojít na pravidelné konzultační hodiny:

Pro žáky  i rodiče – po dohodě
(dále po dohodě v kterémkoliv termínu)

Jsem k dispozici také na emailové adrese: andryskova@oapv.cz  


Užitečné odkazy