Šablony II – OA PV

Radomír ŠínUskutečněné projekty

Šablony II – OA PV

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014445

https://europa.eu/european-union/index_cs

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm

 

Číslo programu:       02

Název programu:      Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:              02_18_065

Název výzvy:             Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony II – OA Prostějov

Název projektu EN: Templates II – BA Prostejov

Informace k ukončení projektu.

Cílem projektu je podpořit na Obchodní akademii, Prostějov, Palackého 18 v oblastech: podpora kompetencí k podnikavosti a kreativitě, rozvoj školy jako centrum celoživotního vzdělávání, podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce školy a zaměstnavatelů.

V rámci projektu bude škola realizovat tyto aktivity:

  1. III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání dané školy zapsaných ve školském rejstříku s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

2.III/6                    Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

2.III/7 c                Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti cizích jazyků.

2.III/7 d               Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8

 Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání – osobnostní rozvoj učitele.

2.III/7 j                 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8

 Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání – ICT.

2.III/9                   Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol prostřednictvím minitýmů tří pedagogů.

2.III/10                Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím

vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

2.III/11                Tandemová výuka v SŠ

 Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

2.III/20                Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

2.III/22                Projektový den mimo školu

 Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

 

Přehled zdrojů financování

 

Měna:                                                            CZK

Celkové zdroje:                                                  894 287,00

Celkové způsobilé výdaje:                              894 287,00

CZV bez příjmů:                                                 894 287,00

Příspěvek Unie:                                                 760 143,94

Národní veřejné zdroje

(bez vlastního zdroje financování):            134 143,06

Podpora celkem:                                               894 287,00