Potřebná literatura pro studium

 • 1. ročník
  • Mluvnice – Český jazyk pro 1. ročník středních odborných škol; Mluvnice, komunikace a sloh – cvičebnice českého jazyka pro střední školy; Souhrn české gramatiky.
  • Literatura –  Literatura v kostce (Sochrová, M.); Čítanka 1 (edice Maturita).
 •  2. ročník
  • Mluvnice – Český jazyk pro 2. ročník středních odborných škol; Mluvnice, komunikace a sloh – cvičebnice českého jazyka pro střední školy; Souhrn české gramatiky.
  • Literatura – Literatura v kostce (Sochrová, M.); Čítanka 2 (edice Maturita)
 • 3. ročník
  • Mluvnice – Český jazyk pro 3. ročník středních odborných škol; Mluvnice, komunikace a sloh – cvičebnice českého jazyka pro střední školy; Souhrn české gramatiky.
  • Literatura – Literatura v kostce (Sochrová, M.); Čítanka 3 (edice Maturita).
 • 4. ročník
  • Mluvnice – Český jazyk pro 4. ročník středních odborných škol; Mluvnice, komunikace a sloh – cvičebnice českého jazyka pro střední školy; Souhrn české gramatiky.
  • Literatura – Literatura v kostce (Sochrová, M.); Čítanka 4 (edice Maturita).

Své znalosti v češtině a literatuře můžete rozšiřovat na internetu a sloužit k tomu mohou následující portály:

Dokumenty k maturitě:

Další informace, zdroje a materiály naleznete zde.

Ve výuce předmětu si žáci co nejvíce procvičí měkké dovednosti potřebné pro úspěšné studium na střední škole, vysoké škole i pro uplatnění na trhu práce. Zvláštní důraz bude kladen na správné vytvoření jednotlivých druhů prezentace, dále na co nejlepší osvojení základů komunikace a rétoriky. Zároveň půjde o procvičování základních verbálních i neverbálních dovedností a projevů při styku s lidmi, také kultury řeči a kultivovaného vystupování. Obsah předmětu:

 1. Rétorika a její vývoj
 2. Mluvený projev v teorii a praxi
 3. Český jazyk a jeho úskalí
 4. Komunikační styly a asertivita
 5. Neverbální komunikace
 6. Prezentační software
 7. Zásady správné prezentace
 8. Příprava prezentace
 9. Moderní profesionální techniky
 10. Realizace prezentace
 11. Porealizační kroky.

Doporučená literatura ke studiu:

Základy společenských věd

Učivo předmětu se člení do tematických celků:

 • v prvním ročníku tematický celek Člověk v lidském společenství,
 • ve druhém ročníku tematické celky Člověk jako občan a Soudobý svět,
 • ve třetím ročníku celek Člověk a svět (praktická filozofie – filozofie a etika).
Ve výuce je kladen důraz na systematický rozvoj: základních poznatků z obecné a vývojové psychologie, sociologie, kultury, náboženství, politologie, filozofie a etiky, komunikativních dovedností a asertivních technik, odpovědnosti a sebekontroly,hodnot a morálních norem.

Další doplňující informace, zdroje a materiály k předmětu naleznete zde.

Učivo je rozvrženo do dvou ročníků, tvoří systémový výběr nejvýznamnějších událostí z obecných a českých dějin, v tematických celcích je většinou zachován chronologický postup s důrazem na vybrané důležité pojmy.
Studijní literatura: