Základy společenských věd

Učivo předmětu se člení do tematických celků:

 • v prvním ročníku tematický celek Člověk v lidském společenství,
 • ve druhém ročníku tematické celky Člověk jako občan a Soudobý svět,
 • ve třetím ročníku celek Člověk a svět (praktická filozofie – filozofie a etika).
Ve výuce je kladen důraz na systematický rozvoj:
základních poznatků z obecné a vývojové psychologie, sociologie, kultury, náboženství, politologie, filozofie a etiky, komunikativních dovedností a asertivních technik, odpovědnosti a sebekontroly,hodnot a morálních norem.
Dějepis
Učivo je rozvrženo do dvou ročníků,
tvoří systémový výběr nejvýznamnějších událostí z obecných a českých dějin, v tematických celcích je většinou zachován chronologický postup s důrazem na vybrané důležité pojmy.
Studijní literatura:
Občanský a společenskovědní základ přehled středoškolského učiva

Dějepis pro střední odborné školy  – Petr Čornej

Doporučená literatura ke studiu:

 • LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 2. vydání, aktualizované. 202 stran. ISBN 8024407965.
 • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace: 6. vydání. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 502 s. ISBN 9788024720180
 • Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.: Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu (Milena Krobotová), 2000, 1. vyd, česky, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc, 219 stran. ISBN: 80-244-0187-8.
 • ŠPAČEK, Ladislav. Nová Velká kniha etikety. 2. vydání, 2008, Mladá fronta, 284 stran.
Ekologie

Nepovinná učebnice:
Ekologie – Červinka a kol.

http://www.nicm.cz/oblasti/ekologie – Národní informační centrum pro mládež – EKOLOGIE
http://www.hraozemi.cz/ekostopa.html – Hra o zemi – aneb jaká je tvá ekologická stopa
http://www.fairtradovamesta.cz/ – Fairtradová města v ČR

Základy přírodních věd – Chemie

Nepovinné učebnice:
Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU – chemie, Pumpr Václav a kol.
Chemie pro SŠ – Jiří Banýr

Zajímavé odkazy:

http://xantina.hyperlink.cz/
http://katedry.osu.cz/kch/zch/

Základy přírodních věd – Fyzika

Nepovinná učebnice:
FYZIKA pro netechnické obory SOŠ a SOU, Ivan Štoll

Zajímavé odkazy:

Kvantová teorie nikoho nezabije
Musíme si promluvit o kelvinovi
Rande s fyzikou

Příprava pro maturitní zkoušky: www.matikamailem.cz

Předmět cvičení z matematiky je určen vám, kteří chcete z matematiky maturovat. Předmět se vyučuje dvě hodiny týdně. Píšeme 3 hodinové písemné práce za rok a několik krátkých prověrek. Zkoušíme minimálně, protože i maturita se skládá písemnou formou. Naopak hodnotíme aktivitu v hodinách.

Doporučená literatura:

 • MATEMATIKA, příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, autorka: RNDr. Jindra Petáková
 • Matematické tabulky, nejlépe ty, které si přinesete k maturitě, abyste na ně byli zvyklí. Nic si ale do nich nesmíte vpisovat. Vhodné jsou tabulky od autora J. Mikulčáka

 

Soubor vzorových úloh a zadání

Katalog maturitních požadavků

Tělesná výchova je realizována v rámci dvouhodinovek se zaměřením na zdravotně preventivní pojetí výuky. Cílem výuky je poznávání vlastních pohybových možností a rozšíření zájmu o pohybové činnosti vedoucí k udržení tělesné i duševní kondice a pohody. V prvním ročníku je pro studenty organizován lyžařský a snowboardový kurz, ve druhém ročníku dále sportovně turistický kurz se zaměřením na vodní turistiku. Ve škole funguje sportovní klub, který se zaměřuje na sportovní soutěžení organizované AŠSK i dalšími organizacemi.

Informace o STK pro rodiče a žáky

Závazná přihláška na STK 

Prohlášení o bezinfekčnosti – donést v den odjezdu!

Povinná literatura:
Hospodářský zeměpis – Regionální aspekty světového hospodářství – Autor: Baar Vladimír, Havrlant Jan, Holeček Milan, Rumpel Petr, Wilam Petr, Žufan Petr Rok

Hospodářský zeměpis – Globální geografické aspekty světového hospodářství – Autor: Bičík Ivan, Baar Vladimír, Čermák Zdeněk, Frajer Václav, Perlín Radim

Školní atlas dnešního světa  Terra 2015

 

Hospodářský zeměpis na obchodní akademii se zaměřuje především na:

 • na globální a regionální geografické aspekty světové ekonomiky a jejich souvislosti a dopady na hospodářství a společnost
 • charakteristiky fyzicko-geografické a socioekonomické sféry
 • fungování a vztahy lidské společnosti, vývojové trendy
 • čtení a použití map
 • environmentální a ekologickou situaci současného světa a jeho části
 • aktuální trendy a současnou situaci v cestovním ruchu

Geografie – věda zabývající se obecnými zákonitostmi a pravidly přírodní a sociální (společenské) sféry a jejich vzájemným působením v krajině.

 • Fyzický zeměpis – studuje přírodní jevy a procesy a jejich vzájemné vztahy (atmosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra, litosféra)
 • Sociální zeměpis (Socioekonomický) – zaměření na:
 • sledování obyvatelstva a jeho rozvoje, struktury územního rozložení, chování a pohybu v území
 • strukturu hospodářství podle sektorů a odvětví i z hlediska územního
 • studium stavu a vývoje vzájemných vztahů mezi jednotlivými populacemi a jejich výtvory v krajině
 • Regionální zeměpis – zabývá se územním rozložením a charakteristikou jednotlivých zemí a makroregionů

Užitečné odkazy:

http://online.seterra.net/cs?img=1
http://www.slepemapy.cz/
http://www.lufthansa-vp.com/
http://world-geography-games.com/
http://education.nationalgeographic.com/education/media/geogames/?ar_a=1
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169655222-zemepis-sveta/dily/