V prvním ročníku se studenti naučí psát všemi deseti v programu ZAV. Náplň druhého ročníku bude o psaní všemi deseti v náročnějších podmínkách, dále se žáci seznámí s obsahem ČSN písemností 01 6910. Ve třetím ročníku se budou věnovat stylizaci a úpravě obchodních písemností.

Program ZAV je  velmi dobře propracovaná zajímavá forma výuky řízená počítačem, takže žáci nepotřebují učebnici. Každý má vlastní soubor, ve kterém postupuje individuálně svým tempem. Program je pro žáky motivující a vede je postupně ke zvládnutí celé klávesnice. Webové stránky programu ZAV.

Doporučenou, ne však povinnou učebnicí pro tento předmět je :

Domácí výuka:

Ve výuce dále využíváme:
  • ČSN 01 6910
  • časopis Rozhledy (k nahlédnutí u vyučujících PEK a ITE)
  • časopis Enter – v elektronické podobě

V rámci 1. ročníku si žáci vytvoří uživatelský náhled na hardware a software osobního počítače. Získají znalosti o základních principech fungování PC a naučí se pracovat v OS Windows. Dále začnou zdokonalovat své znalosti ze ZŠ v problematice MS Office. Získají povědomí o práci v síti a její základním nastavení. V rámci 2. ročníku žáci prohloubí znalosti a dovednosti v MS Office tak, aby se byly schopni uplatnit v budoucím zaměstnání. Dále získají základní návyky v oblasti zabezpečení a ochrany dat. 3. ročník je zaměřen především na počítačovou grafiku, tvorbu a střih videa a na základní povědomí o algoritmech, databázích a tvorbě webových stránek. Ve 4. ročníku žáci opakují vše, co je potřeba oprášit k maturitní zkoušce z tohoto předmětu.

Doporučená literatura:

Učební materiály:

Další informace, zdroje a materiály k předmětu naleznete zde.

Předmět Základy podnikání kombinuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část seznamuje žáky s náležitostmi podnikání fyzických osob a vedení daňové evidence. Naučí se vyplnit peněžní deník, zjistit základ daně a evidovat majetek a  závazky. Nejdřív ručně, pak v prostředí programu Duel. V praktické části si žáci založí vlastní firmu, sestaví podnikatelský záměr, zvolí název, logo a vyberou si vedení. Během roku pak v kontrolovaných podmínkách podnikají. Využíváme možností konzultací s centrálou studentského podnikání JA Czech – http://www.jacr.cz/ Žáci mají možnost účastnit se soutěžní přehlídky studentských firem, soutěžit o nejlepší produkt, logo a  webovou stránku.
Cílem předmětu je naučit žáky pracovat s obecnými pojmy z bankovnictví, průběžně sledovat aktuální dění v oblasti, prakticky aplikovat poznatky z bankovnictví při řešeni ekonomických problémů – vhodně investovat volné finanční prostředky nebo je získat formou úvěrů za přijatelných podmínek. Pojišťovnictví je dynamicky rozvíjející se odvětví, vědomosti a znalosti z této oblasti umožní žákovi dobrou orientaci na pojišťovacím trhu, správná rozhodnutí při výběru vhodného pojistného produktu a diverzifikace rizika ztráty zdraví, majetku a financí. To vše vyžaduje vysoký stupeň odborných znalostí.

Pro tento předmět doporučujeme pořídit si učebnici:

  • Základy bankovnictví, Zdeněk Kalabis, BIZBOOKS

Užitečnými internetovými zdroji pro vás během studia i po něm mohou být tyto portály:

Žáci díky tomuto předmětu získávají znalosti v oblasti jednotlivých služeb cestovního ruchu, v oblasti postavení a činností cestovních kanceláří, marketingu, právní úpravy, seznamují se s průvodcovskými službami, což je základním předpokladem pro jejich budoucí praktickou činnost v cestovním ruchu.

Doporučena literatura ke studiu:

Posláním předmětu  je použití teoretických znalostí získaných v předmětu účetnictví v praktickém provedení. Žáci aktivně zpracovávají účetnictví individuálního podnikatele na počítači pomocí účetního softwaru, vyhotovují, třídí, vyhodnocují a zpracovávají účetní doklady v agendách pokladna, banka, závazky, majetek, zásoby a mzdy.

Výuka tohoto předmětu probíhá v elektronickém programu Pohoda, který mají studenti během výuky k dispozici.

Užitečným zdrojem informací pro vás během studia i po něm může být tento portál:

Příběh našich studentů: Ve školní roce 2016/2017 studenti 3.B založili firmu Sweet and Salty. Podepsali společenskou smlouvu a rozhodli se podnikat v oblasti sladkého a slaného občerstvení. Mají v plánu nabídnout své produkty ostatním během pravidelných akcí školy. Prezidentkou se stala Kristýna Gáborová a viceprezidentkou Chiara Concolino. 

Vytváří propojení ekonomického a technických oborů na základě aktuálních požadavků trhu práce. Obsahuje: základní zásady při rýsování, normalizaci technického kreslení, technické zobrazování, pravidla zobrazování na výkresech, kótování, konstrukční dokumentace, základy konstruování s využitím výpočetní techniky. Vše v kontextu oboru strojním tak v elektro a stavebním.
Předmět je zaměřen na obchod členských zemí Evropské unie v rámci společného trhu a jeho specifika – platební a dodací podmínky, problematiku DPH, evropské obchodní právo, Eurozónu, kontrolní orgány, specifika místních trhů jednotlivých členů EU. Vše se porovnává s běžným mezinárodním obchodem a opatřeními státu v mezinárodním obchodě. Doporučená literatura: Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU (Vladimír Vojík) Zahraniční obchod – teorie a praxe (Miroslav Svatoš a kol.)